Ostrovský měsíčník – barva není vše

Tento článek jsem se rozhodl napsat jako odpověď všem občanům, kteří se na mě opakovaně obracejí s připomínkami k současné podobě Ostrovského měsíčníku. „Jste přeci v redakční radě, to s tím nemůžete něco udělat?“

Nejčastěji se opakuje kritika špatné čitelnosti z důvodu malého písma. Tuto problematiku jsme řešili hned po přechodu na současnou barevnou verzi. Ke zhoršení situace došlo změnou typu písma a zmenšením formátu novin. Už tenkrát jsem požadoval, aby bylo použito písmo, které je dobře čitelné a prostorově úsporné. Původní noviny byly takovým písmem psány. Ke zmenšení došlo proto, aby byla snížena hmotnost výtisku a tím i cena roznosu. Nutno podotknout, že roční příspěvek Města Ostrova Domu kultury jako vydavateli se od roku 2013 zvýšil ze 70 tis. Kč na 340 tis. Kč.

S čitelností nebo spíše čtivostí souvisí další oblast mých připomínek, které opakovaně nejsou brány v potaz. Řada textů je příliš dlouhá a neprošla redakční úpravou. V době, kdy jsem jako ředitel Domu kultury zastával funkci vydavatele, jsem trval na tom, aby články odpovídaly zvyklostem novinových článků. Dlouhé texty byly děleny do menších celků a opatřovány dílčími nadpisy. To se dnes nedělá a od redakční úpravy se ustoupilo údajně proto, aby noviny nebyly „sterilní“ jako dříve.

Velké mezery má Ostrovský měsíčník v oblasti grafického zpracování. Nezpochybňuji rozhodnutí Města Ostrova jako investora, aby byl městský zpravodaj plnobarevný. Akceptovat lze i základní grafické zpracování, tzv. layout.  Opakovaně však kritizuji „řemeslné“ zpravování jednotlivých čísel, zejména pak malé nekvalitní obrázky, veverky vyplňující volná místa, v minulých číslech se dokonce objevila bílá místa. A to v situaci, kdy údajně není místo na větší fotografie. Vrcholem všeho byl orientační plán celého města o velikosti 6×4 cm, kde rozmístění kontejnerů bylo nutné hledat lupou.

Tím se dostávám k poslednímu bodu, na který mě lidé upozorňují, a který opakovaně kritizuji. Za zcela zbytečný považuji zdlouhavý úvodník, který doplňuje čím dál větší portrétové foto šéfredaktora. V posledním čísle se na druhou stranu, což je nejatraktivnější místo celých novin, vešla kromě zmíněného úvodníku a fotografie šéfredaktora už jen tiráž a reklamy. Stejný účel by zastal prostý obsah na titulní straně. Pana šéfredaktora na nedostatky opakovaně upozorňuji a byl jsem ujištěn, že bude změněn grafik. Jelikož se k lepšímu opět nic nezměnilo, rozhodl jsem se o své připomínky podělit i s vámi, milí čtenáři.

Ing. Marek Poledníček zastupitel, člen redakční rady OM

Napsáno pro Ostrovský měsíčník 06/2014

http://www.dk-ostrov.cz/om/6-14.pdf